Kazu Katsu (Kazusa Katsunaga)
Indonesia
Hello, I'm Kazusa
You can call me Kazu. Its easy to say it?
I'm from Indonesia.
Have a nice day to ya!