Rafael Uchiha Lino (Rafael Lino)
Brazil
Naruto Uzumaki