(yinghai)
Hong Kong
I am ying, a cosplayer from Hong Kong! Thankyou for viewing :)

yam: http://album.blog.yam.com/yinghai45luv
plurk: http://www.plurk.com/yinghai_sig
facebook: https://www.facebook.com/yingsighai