Yok Nutta (Nutta Yotinthiamthep)
Thailand
The image was not found