Shinjuchin (Shinju Nami)
Viet Nam
The image was not found