Kaiya (Moshiro Yoshikuni)
United States
Aoba Segaraki