Register for a free account and meet cosplayers all over the world!

 

ติดต่อสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย

การติดต่อสอบถามนั้น ยอมรับแค่ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเท่านั้น การสอบถามด้วยภาษาอื่นนอกเหนือจากนี้ ไม่สามารถตอบได้ กรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า

ในกรณีที่มีการสอบถามเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้เวลาในการตอบ นอกจากนี้ อาจไม่ได้รับคำตอบทั้งหมด จึงขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า