รุ่นของมือถือ

K (anime) アドルフ・K・ヴァイスマン Adolf K. Weismann