รุ่นของมือถือ

Pokemon Diamond and Pokemon Pearl トリトドン Gastrodon