รุ่นของมือถือ

Macross Frontier ヘンリー・ギリアム Henrii Giriamu