Naru (NaruKoroUzuMaki)
France
Mitsukuni Haninozuka