Monica E. Lewis (AkainaSkye)
United States
Euphemia li Britannia