Nek (Neruki Tazuki Okami)
Peru
  • Peru
    .welcome ..Mi nick es Nancy Higurashi ,cosplayer peruana.to enjoy the anime and video games.^^