Kiri (Kiri Uroborico)
Mexico
The image was not found