Mononoke Ito Yunasan (Mononoke Ito Yunasan)
Thailand