Stella Pakkaratho (stella chan)
Italy
Yuffie Kisaragi