Tian Jiang (Tian Jiang)
Viet Nam
Original character