Eric Takashi Yukino (Takashi Yukino)
Malaysia
Dante