I am yee, cosplayer from Hong Kong,
Nice to meet you ^U^