reikomaru (Reiko)
Singapore
Ruri Gokoru / KuroNeko