Basara-kun (Basara Kubikiri)
Chile
Tadao Yokoshima