Jessica, Reiko (Reiko Shin)
South Korea
Tsubaki Nakatsukasa