Nowaki or Aki (Nowaki Otaka)
Philippines
White Smith