Hishiro (Hashimoto Nounen)
Viet Nam
The image was not found