+HaRuKa+ (Haruka Watanuki)
Thailand
Ichimatsu Matuno