yoshi (Mikane Yoshi)
Thailand
The image was not found