Ranmaru Mori from "Nobunaga to Ranmaru"

Sengoku Nabe TV: Nantonaku Rekishi ga Manaberu Eizo