Keita Ichikata

Sei Smiley Gakuen Kotobu: Smiley*2G